Με τον πρόσφατο Ν.4336/2015, προβλέφθηκαν δυσμενείς μεταβολές, μεταξύ άλλων, και ως προς το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ρυθμισμένες οφειλές σύμφωνα με το Ν.4321/2015 προς το Δημόσιο. Η εκ των υστέρων μονομερής μεταβολή όρων και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ φορολογουμένου και φορολογικής διοίκησης, δίχως να υφίσταται σχετική πρόβλεψη στην αρχική συμφωνία, συνιστά αντισυμβατική στάση εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης, που αντίκειται σε συνταγματικές διατάξεις και γενικές αρχές του δικαίου. Είναι πρόδηλο ότι ο φορολογούμενος πολίτης περιέρχεται σε δυσμενέστερη θέση και ασφαλώς η δικαστική προστασία αυτού καθίσταται αναγκαία.