• Δίκαιο Ακινήτων (έρευνες τίτλων κυριότητας, μεταβιβάσεις, υποθέσεις κτηματολογίου, υποθήκες, κατασχέσεις, διεκδικήσεις)
 • Συμβάσεις – Ιδιωτικά Συμφωνητικά (πωλήσεις, αστικές-εμπορικές μισθώσεις, δάνεια, δωρεές)
 • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, υιοθεσίες, αναγνωρίσεις τέκνων, δικαστικές συμπαραστάσεις)
 • Κληρονομικό Δίκαιο (αποδοχές/αποποιήσεις κληρονομίας, δημοσιεύσεις διαθηκών, κληρονομητήρια)
 • Δίκαιο ενώσεως προσώπων (σωματεία, σύλλογοι, κοινωνίες δικαιωμάτων)
 • Δίκαιο Εταιρειών (συστάσεις, συγχωνεύσεις, λύσεις, τροποποιήσεις, καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ)
 • Δίκαιο Αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής)
 • Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (καταχώρηση και προστασία σημάτων και ευρεσιτεχνιών)
 • Εμπορικές Συμβάσεις (πωλήσεις, αντιπροσωπεύσεις, franchising)
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Πτωχευτικό Δίκαιο (εξυγιάνσεις, πτωχεύσεις)
 • Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Φορολογικό Δίκαιο (προσφυγές δικαστικές και διοικητικές, διοικητική επίλυση διαφορών, τελωνειακές διαφορές)
 • Υπαλληλικό Δίκαιο (πειθαρχικός έλεγχος, αποσπάσεις, μετατάξεις)
 • Διοικητικές Συμβάσεις (διαγωνισμοί, δημόσια έργα)
 • Δίκαιο Αλλοδαπών (διαδικασίες νόμιμης εγκατάστασης και παραμονής, πολιτογράφηση)
 • Πολεοδομικό Δίκαιο (ρυμοτομίες, προσκυρώσεις, απαλλοτριώσεις)
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Ατομικό Εργατικό Δίκαιο (συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, αποζημιώσεις, δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων)
 • Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο (συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συνδικαλιστικές ελευθερίες, ομαδικές απολύσεις)
 • Διευθέτηση διαφορών εργοδοτών-εργαζομένων (δικαστική και εξωδικαστική)
 • Ασφαλιστήρια συμβόλαια
 • Επέλευση ασφαλιστικών κινδύνων
 • Ενημέρωση για δυνατότητα και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
 • Ανάληψη εντολής και διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων
 • Ενέργειες για επίσπευση απονομής σύνταξης
 • Ρυθμίσεις Οφειλών σε Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Φορείς,Τράπεζες
 • Διαδικασία Προστασίας Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών
 • Ρυθμίσεις Οφειλών σε Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Α.Θ., Ε.Π.Α.)
 • Όροι χρήσης διαδικτυακών Τόπων
 • Διαφορές από ονόματα χώρων (domain names)
 • Συμβάσεις μέσω διαδικτύου
 • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Υπεράσπιση σε κακουργήματα, πλημμελήματα, πταίσματα
 • Υπεράσπιση σε στάδια προανάκρισης και ανάκρισης
 • Συγχωνεύσεις – Μετατροπές ποινών
 • Διεθνείς δικαιοπραξίες
 • Δίκαιο ιθαγένειας
 • Κανονισμοί – Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διοικητικό Ναυτικό Δίκαιο (εθνικότητα πλοίων, ναυτική εργασία)
 • Πειθαρχικό Ναυτικό Δίκαιο
 • Διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις
 • Ναυτεργατικό Δίκαιο