Ν.4336/2015

Μ ε τον πρόσφατο Ν.4336/2015, προβλέφθηκαν δυσμενείς μεταβολές, μεταξύ άλλων, και ως προς το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ρυθμισμένες οφειλές σύμφωνα με το Ν.4321/2015 προς το Δημόσιο. Η εκ των υστέρων μονομερής μεταβολή όρων και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ φορολογουμένου και φορολογικής διοίκησης, δίχως να υφίσταται σχετική πρόβλεψη στην αρχική συμφωνία, συνιστά αντισυμβατική [...]