Μετά τη ψήφιση από τη Βουλή του τελευταίου νομοσχεδίου των προαπαιτούμενων μηνός Οκτωβρίου 2015, παρέχεται εκ νέου στους ιδιοκτήτες ακινήτων, που δεν εισπράττουν ενοίκια από τους ενοικιαστές τους, να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο για να μην φορολογηθούν, αρκεί να έχουν κινηθεί δικαστικά κατά του οφειλέτη τους. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Τα εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδηµά του, εφόσον έως την προθεσµία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, έχει εκδοθεί εις βάρος του µισθωτή διαταγή πληρωµής ή διαταγή απόδοσης χρήσης µίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης µισθωµάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του µισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης µισθωµάτων. Τα εν λόγω εισοδήµατα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγµένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα µη εισπραχθέντα εισοδήµατα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδηµάτων από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά.

Ιδιοκτήτες ακινήτων