Με διαδοχικές αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο) έχουν ήδη κριθεί ή αναμένεται να κριθούν αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν από την 1η-08-2012, βάσει του Ν. 4093/2012, στις αποδοχές και τις συντάξεις, οι οποίες καταβάλλονται με βάση τα Ειδικά Μισθολόγια και αφορούν:

1) τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς και τους πυροσβέστες,

2) τους Δικαστικούς λειτουργούς,

3) τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)

4) τους πανεπιστημιακούς και το λοιπό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι.,

5) τους καθηγητές των Τ.Ε.Ι.,

6) τους διπλωματικούς υπαλλήλους και

7) τους ερευνητές και άλλες κατηγορίες λειτουργών του Δημοσίου.

Η Δικηγορική μας Εταιρία εκπροσωπώντας μεγάλο αριθμό συνταξιούχων ιατρών του Ε.Σ.Υ. και του Ι.Κ.Α., καθώς και στρατιωτικών όλων των σωμάτων, έχει ήδη καταθέσει εφέσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προσβάλλοντας τις πράξεις αναπροσαρμογής της σύνταξής τους, δυνάμει του Ν. 4093/2012, αναδρομικά από 01-08-2012, κατά τα ανωτέρω.

Παράλληλα η Εταιρεία μας κατέθεσε ενστάσεις ενώπιον του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), αναφορικά με τις περικοπές που έγιναν δυνάμει του ανωτέρω νόμου στην αποζημίωση του “εφάπαξ”, που δικαιούντο να λάβουν συνταξιούχοι των ως άνω Ειδικών Μισθολογίων.

Ειδικότερα για τους συνταξιούχους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και Ι.Κ.Α. ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα πλαίσια πρότυπης δίκης, η υπ” αριθμ. 7412/2015 απόφαση, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η μείωση των συντάξεων, δυνάμει των σχετικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και μάλιστα με επέλευση των αποτελεσμάτων της εν λόγω απόφασης για όσους συνταξιούχους άσκησαν εμπροθέσμως έφεση, αναδρομικά από 01-08-2012. Αναφορικά με τις κρατήσεις που έγιναν στην αποζημίωση “εφάπαξ”, το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) έχει αναστείλει την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων – προσφυγών από 30-04-2014, αναμένοντας την έκδοση απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί σχετικής πιλοτικής δίκης.

Παρά ταύτα το Ελληνικό Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί προς το διατακτικό της ως άνω, υπ” αριθμ. 7412/2015 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως άλλωστε έπραξε για τους συνταξιούχους Δικαστικούς λειτουργούς και τους συνταξιούχους στρατιωτικούς, σε εκτέλεση των υπ” αριθμ. 4327/2014 και 4707/2015 αντίστοιχα αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επαναφέροντας τον βασικό μισθό των εν ενεργεία λειτουργών του Δημοσίου στο ύψος που ανερχόταν προ της αναδρομικής εφαρμογής του Ν. 4093/2012, ήτοι από 01-08-2012, με επακόλουθο φυσικά την επαναφορά και της βασικής σύνταξης στα επίπεδα προ της εφαρμογής του παραπάνω νόμου. Περαιτέρω το Ελληνικό Δημόσιο συμμορφώθηκε μερικώς με το διατακτικό των ως άνω αποφάσεων ως προς την επιστροφή των αναδρομικώς παρακρατηθέντων ποσών, θέτοντας σε ισχύ τον Ν. 4307/2014, με τον οποίο προβλέφθηκε η τμηματική καταβολή του 50% των περικοπών που υπέστησαν οι ανωτέρω συνταξιούχοι σε μηνιαίες δόσεις. Οι εν λόγω δόσεις καταβάλλονται σταθερά στους ανωτέρω συνταξιούχους μέχρι και σήμερα.

Σήμερα, μετά την παραπάνω νομολογιακή εξέλιξη, ανοίγει ο δρόμος τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους δημόσιους λειτουργούς των Ειδικών Μισθολογίων, ώστε να διεκδικήσουν την επαναφορά του βασικού μισθού και της βασικής σύνταξης, κύριας και επικουρικής, στα επίπεδα προ της εφαρμογής του Ν. 4093/2012 και για την επιστροφή σε αυτούς των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών, τόσο από τη σύνταξή τους όσο και την αποζημίωσή τους “εφάπαξ”, από 01-08-2012 και μετέπειτα, κατ” εφαρμογή του παραπάνω νόμου, στρεφόμενοι κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά των εκάστοτε Ταμείων χορήγησης κύριων συντάξεων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία για όσες και όσους εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον προτίθεται να ασκήσει ομαδικές προσφυγές-αγωγές κατά κάθε αρμόδιου Φορέα και Ταμείου χορήγησης μισθών, συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και αποζημιώσεων “εφάπαξ”, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για τις παραπάνω διεκδικήσεις. Το κόστος της άσκησης των ενδίκων αυτών βοηθημάτων και της συζητήσεώς τους σε α΄ και β΄ βαθμό δικαιοδοσίας περιλαμβάνει τα αναγκαία διαδικαστικά έξοδα (παραβόλων, χαρτοσήμων, εξόδων επιδόσεως, φωτοαντιγράφων, μετακινήσεων, κλπ.) και ανέρχεται για κάθε εντολέα στο ποσό των 40€ ανά Φορέα διεκδίκησης. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεώς του/της ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, ο/η εντολέας θα καταβάλει το αναγκαίο δικαστικό ένσημο σε ποσοστό 1,2% επί του ποσού της διεκδικήσεως και την αναλογία συμμετοχής του/της στα τυχόν αναγκαία πρόσθετα έξοδα εκδίκασης της υπόθεσής του/της σε α” και β” βαθμό.

Σε περίπτωση επιδίκασης και είσπραξης ποσού, η δικηγορική αμοιβή θα ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του συνολικού ποσού που θα επιστραφεί στον κάθε προσφεύγοντα-ενάγοντα. Σε περίπτωση μη είσπραξης ποσού εκ της ανωτέρω αιτίας, οι εντολείς μας δεν θα καταβάλλουν την παραπάνω αμοιβή (ποσοστό 4%) στη Δικηγορική μας Εταιρεία.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται για τις ως διεκδικήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά για τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα μας προσκομίσουν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2310 – 566350/532210/261181, με φαξ στον αριθμό: 2310-531991 και με μήνυμα στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gtotskas@parresia.gr και tpapadopoulou@parresia.gr.